8. Stowarzyszenie AlternaTYw@

Stowarzyszenie alternaTYw@  powstało w 2009r.
Naszym głównym celem jest zapobieganie nudzie.

WYCIĄG ZE STATUTU

Cele i sposoby realizacji
Naczelnym celem Stowarzyszenie jest wszelka działalność na rzecz dzieci i młodzieży w ich najbliższym środowisku, która zapobiegać będzie ucieczce młodych ludzi w świat narkotyków, alkoholu i innych uzależnień oraz przestępczości, lansować zdrowy styl życia oraz twórczy rozwój własnej osobowości, a w szczególności:
1. prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i konsultacyjnej w zakresie zapobiegania patologiom społecznym (wśród dzieci, młodzieży i dorosłych);
2. pomoc dzieciom i młodzieży (w szczególności ze środowisk patologicznych i zagrożonych patologią) w zakresie organizacji czasu wolnego, wypoczynku i rekreacji;
3. propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia, poprzez inicjowanie różnych form aktywności, nastawionych na rozwój indywidualny, twórczy styl życia,     samorealizację, samodzielność i przedsiębiorczość;
4. propagowanie modelu integracji najbliższego środowiska dziecka poprzez tworzenie środowiskowych zespołów wspólnoty (rodzina, nauczyciel-wychowawca, inne osoby     ważne dla dziecka);
5. specjalistyczna pomoc terapeutyczna dzieciom i młodzieży z grup ryzyka (z tzw. marginesu społecznego, rodzin alkoholowych, narkomańskich) zagrożonym uzależnieniem, alkoholizmem i przestępczością;
6. specjalistyczna pomoc terapeutyczna dzieciom i młodzieży mającym problemy ze sobą i swoim otoczeniem (problemy wynikające z procesu dojrzewania, niekonsekwentnych postaw wychowawczych, przystosowania się do wymagań otoczenia itp.).

Na dochody Stowarzyszenia składają się:
1. wpływy ze składek członkowskich;
2. dotacje, subwencje i środki unijne;
3. zapisy i darowizny;
4. wpływy z działalności statutowej.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenie może być każdy pełnoletni obywatel Polski i obcokrajowiec, który:
1. zgłosił pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia;
2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
3. akceptuje cele Stowarzyszenie zawarte w statucie i pragnie przyczynić się do realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia;
4. posiada rekomendacje dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:
1. aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia;
2. przestrzegania postanowień statutu, regulaminu oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
3. propagowania haseł i idei Stowarzyszenia oraz zjednywania mu członków i sympatyków;
4. regularnego płacenia składek członkowskich;
5. od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Zarząd Stowarzyszenia alternatyw@:
Iwona Derewlana – przewodnicząca
Maria Jenerałek – wiceprzewodnicząca
Agnieszka Kogut-Szablewska – wiceprzewodnicząca
Anna Szemitko – sekretarz
Ireneusz Sikorski – skarbnik

nr konta:
BS OŚNO LUBUSKIE O/SULĘCIN
61  8369  0008  7106  9661  2000  0010

KONTAKT
tel. 502 765 332,
e-mail: alternatywasulecin@wp.pl